ଚାଇନା କଷ୍ଟମ୍ ମହିଳା କ୍ରସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଣ୍ kin ା ଚପଲ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ |JNP

କଷ୍ଟମ୍ ମହିଳା କ୍ରସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଣ୍ kin ା ଚପଲ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ ଚପଲ - 9123 |

• ଏକ 100% ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ sk ା ଚର୍ମ ଉପର |

100% ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ ମିଡପ୍ୟାଡ୍ ଚରମ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ |

କ୍ରସ୍-ଡିଜାଇନ୍ ଶ style ଳୀ |

• ନରମ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୋମ ଚପଲ |

• ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ sk ା ଚର୍ମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ your ତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୀତରେ ଗରମ ରଖେ |

ହାଲୁକା, ନମନୀୟ, ସ୍ଲିପ୍ ନଥିବା TPR ଆଉଟସୋଲ୍ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା |

ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଆସେ, ଆମର ପଶୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମର ଚପଲ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର |JNP ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମର ଚପଲ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ ଉପର, ଏ-ଗ୍ରେଡ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ ଏବଂ ଟିଆରପି ସୋଲରେ ତିଆରି |ସେଗୁଡିକ ପିନ୍ଧିବା ସହଜ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଦରୁ ଓଜନ କା take ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି |ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ଚୟନ କରୁ!

କ୍ରସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଣ୍ kin ା ଚପଲ |

ଏହି ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମର ଚପଲଗୁଡିକ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ଆସେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆମର କଷ୍ଟମ୍ ସେବା |

ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଯାହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଲୋଗୋ, ସାମଗ୍ରୀ, ରଙ୍ଗ, ଏବଂ ଆକାରକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବ |

cu

ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

Any of your thoughts, please email us at Amanda@jnpfootwear.com (放网址)

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ଦୃ tight ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା |

cyst

ଶ yles ଳୀ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ସାରାଂଶ 1 ଶେପସ୍କିନ୍ ଚପଲ | ପ୍ରତିଛବି 9 ପ୍ରତିଛବି 10
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ * ଟ୍ରେଣ୍ଡି କ୍ରସ୍ କ୍ରସ୍ ଖୋଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଡେସି |
* ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ 45 ରଙ୍ଗ |
* ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ ଇନସୋଲ୍, ନରମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ |
* ଇନସୋଲ୍ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |
* ଫେଲକ୍ସିବଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ଆଉଟସୋଲ୍ |
* ଫ୍ୟାଶନ୍ ୱାଇଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ ଥଙ୍ଗ୍ ଡିସିଗ୍ |
* ରଙ୍ଗ ରିବନ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି |
* ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ 45 ରଙ୍ଗ |
* ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ ଇନସୋଲ୍, ନରମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ |
* ଇନସୋଲ୍ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |
* ଫେଲକ୍ସିବଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ଆଉଟସୋଲ୍ |
* Tranditioanl ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଡେସି |
* ୱାଇଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଛି |
* ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମେଣ୍ kin ା ଚର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ 45 ରଙ୍ଗ |
* ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ ଇନସୋଲ୍, ନରମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ |
* ଇନସୋଲ୍ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |
* ଫେଲକ୍ସିବଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ଆଉଟସୋଲ୍ |
ଆକାର | L5-L11, ମାନକ US ଆକାର | L5-L11, ମାନକ US ଆକାର | L5-L11, ମାନକ US ଆକାର |
ଏକାକୀ ଆକୃତି | ପ୍ରତିଛବି 2 | ପ୍ରତିଛବି 2 | ପ୍ରତିଛବି 2 |
ଏକାକୀ ପଦାର୍ଥ | TPR (ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବ) TPR (ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବ) TPR (ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବ)

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡନ୍ତୁ:

    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |